صخره_ایشیگاکی رین

 

بعد از جنگ
زن‌ها یکی‌یکی خودشان را پرت
از صخره‌ای در سایپان
از پاکدامنی شاید
               تعهد
                   خودنمایی
یا از چیزی‌که در آتش داده‌ بودند از دست
                                     یا برده‌ بودند سربازان
پریدند
 از جایی‌که هیچ‌جا نیست
چرا‌که باید می‌پریدند
(صخره همیشه واژگون می‌کند زن را)

 

می‌بینی
بعد پانزده‌سال
به‌اقیانوس نرسید حتی یکی‌
مانده‌ام چه آمد بر‌سرشان؟

 

برگردان: گروه ترجمه کالج

CLIFF
 Rin Ishigaki

 

,At the end of the war
One after another women threw themselves off
.A clifftop on Saipan
For virtue or duty or appearances
.Or something
.Pursued by flames or men
.Because they had to leap they leapt
.A somewhere which is nowhere
(The cliff always turned the women upside-down)
You see
.Not one of the women reached the ocean
Now that fifteen years have passed
?I wonder what has happened
To those
.Women