همان_اوری برنشتاین

بغلم کن         توهمی‌ست در پنجره
شهری و شهری و شهری دیگر
همه از بالا می‌آیند.
بغلم کن         هیچ چیز قطعی نیست
و حالا صبحی بی معنی
من چند شب نخوابیدم
و بدون شب
ما بی پناهیم
اشیائی که صبح آشکار شدند
همان‌‌اند
که تمام شب تماشا کردم

 

برگردان: گروه ترجمه‌ی کالج

THE SAME

A poem by Ory Bernstein

 

Hold me. In the window, an illusion.
A city and a city and one more and all come from above.
Hold me. Nothing’s been decided yet.
Already the meaningless morning. How many nights
didn’t I sleep. And without the night
we are shelterless. Objects
revealed in the morning are the same
objects I watched all night