رودخانه‌ی نیاگارا_کی ریان


انگار رودخانه‌ کف زمین‌ست
و روی آن
میز و صندلی می‌چینیم
غذا می‌خوریم          گپ می‌زنیم
پیش که می‌رود         می‌بینیم
انگار نقاشی‌های اتاق غذاخوری
آرام می‌نشینند
جای منظره‌های ساحل           که در حرکت‌ند
ما می‌دانیم
می‌دانیم این رودخانه‌ی نیگاراست
اما سخت به یاد آوریم
چیست مفهو‌م‌ش

برگردان: ساناز مصدق

The Niagara River

A poem by Kay Ryan

 

As though the river were a floor, we position our table and chairs upon it, eat, and have conversation. As it moves along, we notice—as calmly as though dining room paintings were being replaced— the changing scenes along the shore. We do know, we do know this is the Niagara River, but it is hard to remember what that means.