بربرها (راند دوم)_امیر اُر

بیهوده نبود
که منتظر بربرها بودیم
بیهوده نبود
جمع شدن‌مان          در میدان شهر
بزرگان‌
با ردای رسمی بر تن           تمرینِ نطق می‌کردند
بیهوده نبود که درهم شکسته بودیم معبدهای‌مان را
تا برای خدایان آن‌ها         معبدهای نو بسازیم
سوزاندیم کتاب‌های‌ خود را
چون چیزی در آن‌ها نبود            برای این مردم
هرچه پیش‌گو گفته بود           اتفاق افتاد
بربرها آمدند
و گرفتند از دستان پادشاه
کلید ورود به شهر را
آمدند           در لباس کشورمان
و رسم‌های سرزمین‌مان بود             رسم‌هاشان
وقتی با زبان خودمان             حاکم شدند بر ما
دیگر نمی‌دانستیم
کِی بر ما آمده بودند          بربرها

 

برگردان: کارگاه ترجمه کالج

‏ The Barbarians (Round Two)

A poem by Amir Or

 

‏It was not in vain that we awaited the barbarians,
‏it was not in vain that we gathered in the city square.
‏It was not in vain that our great ones put on their official robes
‏and rehearsed their speeches for the event.
‏It was not in vain that we smashed our temples
‏and erected new ones to their gods;
‏as proper we burnt our books
‏that have nothing in them for people like that.
‏As the prophesy foretold, the barbarians came
‏and took the keys to the city from the king’s hand.
‏But when they came they wore the garments of the land,
‏and their customs were the customs of the state;
‏and when they commanded us in our own tongue
‏we no longer knew when
‏the barbarians had come to us.