اطلس شاپرک‌ها_پاسکال پتیت

 
گستره‌ی عظيم بال‌های شاپرک
حد و مرز چين است
دو ديوار بزرگ
و عصايی كوچک شبيه نقشه‌ی منچوری*        روی نوک بال‌های جلويی
 نقش‌های اژدها برای ترساندن شکارچی‌هاست
اما آن دو پنجره روی نقشه چیست
جایی که فلس‌های کریستالی در را روی نور گشوده‌اند
انگار پنجره‌های پوست زمین
باز می‌شوند در ساعت معینی از عصر
اطلس تازه پديدار شده
بر تيرک دست من نشسته و می‌لرزد
مثل دنيايی تازه، خودش را گرم می‌كند
برای اولين پروازش.

 

*ايالتی در شمال شرقی چين
برگردان: کارگاه ترجمه‌ی کالج

ATLAS MOTH

A poem by pascale petit

 

This giant atlas moth’s broad wings
could be the map of China.
Here are two Great Walls. And there
on the Manchurian tip of each forewing
are dragon heads to scare off predators.
But what are those windows in the map,
where crystal scales let in the light?
As if earth’s skin has windows
and at certain times of the evening
they open. The newly emerged atlas
perches on my hand, and it trembles –
like a new world, warming up for its first flight.