نيايش بافنده_پی کِی پِیج

«نيايش بافنده»

 

بشكاف مرا
بشكاف
تمام آن گره‌های كورِ كوچكِ تو‌در‌تو را
گره های صدفی
رج‌های كشباف و ساده را
بشكاف‌م تا اولين رج
بگذار تنها
آن گره ساده‌ی آغازين بماند
حالا بيا
دوباره از اول شروع كنيم

 

شعری از پی کِی پِیج
ترجمه‌ی بهار قهرمانی و ساناز مصدق

 

“Knitter’s prayer”
A poem by P. K. Page

 

-Unknit me
-all those blistering strange small intricate stitches
;Shell stitches, moss stitches, pearl and all too plain
,Unknite me to the very first row of ribbing
.Let only the origine simple knot remain
Then let us start again