جامعه_علی عبدالرضایی

مجموعه شعر جامعه
شاعر: علی عبدالرضایی
طرح جلد: عباس صادقی
حروف‌چین: محمد مروج
صفحه‌آرا: فاطمه قهرمانی
چاپ اول: ۱۳۸۰
چاپ سوم: ۱۳۹۶
کلیه حقوق این اثر برای نویسنده و نشر کالج شعر محفوظ است.

دانلود کتاب جامعه