پریود_فاطمه قهرمانی

«پریود»

پیاده می‌شود اشک
از ماشینی که در چشمم عبور
و مى‌ايستد
پشت چراغی که تنش قرمز
بعد هم می‌افتد
توی سرفه و دست‌انداز
دستی می‌کشد
ایست!
مثل چراغی که وقتي نيست
قرارش می‌دهد توی زرد

با کفشی که قد می‌کشد
اگر فرار نكنم
سوارم می‌کند
و تا آخرين چراغِ
دستش را مثل غنچه‌ای
سبز مى‌کند در چشم‌هام
كه با دود سیگارش
باز پیاده‌ام كند توی چشم‌

چه سرنوشت بى‌سرنشينى!
بیچاره اشک‌هام
تیر می‌خورد
كه پریود شود چشم‌هام

«PERIOD»

A tear drop alights
From a car that crosses my eye
And stops
Behind a light that embodies red
And then drops
into bumps and coughs
And pulls a hand break
Stop!
Like a light that turns amber
When the street is quiet

If I don’t run away
In these high heels
To the last light
Someone would want to give me a ride
With hands that go green
like a bud in my eyes
And then blow cigarette smoke
Into my eyes

What a passengerless destiny
My poor tears
Are shot again
My eyes
Got their period again