هرمافرودیت_علی عبدالرضایی

کتاب: هرمافرودیت
نویسنده: علی عبدالرضایی
طرح جلد: امیرحسین جاویدمهر
صفحه‌آرا: فاطمه قهرمانی
حروف‌چین: محمد مروج و نوید استاک
چاپ اول: ‌۱۳۸۴
چاپ سوم: ۱۳۹۶
کلیه حقوق این اثر برای نویسنده و نشر کالج شعر محفوظ است.

دانلود کتاب هرمافرودیت