من در خطرناک زندگی می‌کردم _ علی عبدالرضایی

مجموعه شعر “من در خطرناک زندگی می‌کردم”
شاعر: علی عبدالرضایی
حروف‌چین: محمد مروج
صفحه‌آرا: فاطمه قهرمانی
چاپ اول: ۱۳۸۵
چاپ سوم: ۱۳۹۶
کلیه حقوق این اثر برای نویسنده و نشر کالج شعر محفوظ است.

دانلود کتاب من در خطرناک زندگی می‌کردم