مجموعه شعر جمهوری اسپاگتی-علی عبدالرضایی

مجموعه شعر جمهوری اسپاگتی
مولف: علی عبدالرضایی
طرح جلد: عباس صادقی، سپهر رضایی
صفحه آرا: پویا ایرانپور
حروف چینی: مجتبی دارابی
سال انتشار: 1395

دانلود مجموعه شعر جمهوری اسپاگتی