كامل نگه داشتن چیزها_مارک استرند

«كامل نگه داشتن چیزها»
در مزرعه
من كاستی زمین را پر می‌کنم
همیشه همين‌طور است
هر جا كه باشم
همان هستم كه كم است
وقتی حركت می‌کنم
هوا را می‌شكافم
بعد، هوا حركت می‌كند
كه جای خالی مرا پر كند
ما هر كدام برای حركت دليلی داریم
من حركت می‌كنم تا چيزها كامل بمانند
مارک استرند
ترجمه‌‌ی بهار قهرمانی و ساناز مصدق
KEEPING THINGS WHOLE
A poem by Mark Strand
In a field
I am the absence
.of field
This is
.always the case.
Wherever I am
.I am what is missing
When I walk
I part the air
and always
the air moves in
to fill the spaces
.where my body’s been
We all have reasons
.for moving.
I move
.to keep things whole