عشق از پیِ عشق_درک والکوت

 

می‌رسد آن‌زمان که با سرخوشی
بر درگاه خانه‌
رو در روی آینه‌ات
به‌خود سلام می‌کنی
هرکدام لبخند می‌زند     به خوش‌آمدگوییِ آن دیگری
و می‌گوید این‌جا بنشین و بخور
دوباره دوست خواهی داشت
غریبه‌ای را که خودت بوده‌ای
شراب و نان‌ش بده
به خودش پس بده قلب‌ت را
به غریبه‌ای که دوست‌ت داشته تمام عمر
 آن‌که نادیده‌اش گرفتی
 برای دیگری
کسی‌که با دل تو را می‌شناسد
نامه‌های عشق را
عکس‌ها و نوشته‌های ناامیدی را
 بردار از قفسه
پاک کن    از آینه عکس‌ت را
زندگی‌‌‌ت را جشن بگیر

 

برگردان: گروه ترجمه‌ی کالج

 

 

Love After Love
A poem By Derek Walcott

 

The time will come
when, with elation
you will greet yourself arriving
at your own door, in your own mirror
,and each will smile at the other’s welcome

 

.and say, sit here. Eat
.You will love again the stranger who was your self
Give wine. Give bread. Give back your heart
to itself, to the stranger who has loved you
all your life, whom you ignored
.for another, who knows you by heart
,Take down the love letters from the bookshelf

 

,the photographs, the desperate notes
.peel your own image from the mirror
.Sit. Feast on your life