صدای باران_اویا اوزپویراز

باران صدا دارد؟
فکر نمی‌کنم
بی‌ سر و صداست     فرود قطره‌ها از ابر
خود را رها می‌کند در آغوش جاذبه
و می‌افتد روی خاک
خاک    فریاد می‌کشد از شادی
صدایی به گوش می‌رسد     صدای شوق خاک
گاهی بر شاخه‌ای
بر درختی
و یا روی برگی می‌افتد
و صدا      صدای امید است
نه صدای باران…
گاهی اوقات بر سرامیک
یا روی پشت‌بام می‌افتد
بدل می‌شود به نغمه‌ای
و صدا نه صدای باران
صدای مکانی‌ست که باران می‌خورد به آن
عشق‌ِ باران می‌خورد به شیشه
روی خاک می‌افتد امیدش
اگر هم بر پشت‌بام بیفتد
گاهی غم
گاهی ترس
گاهی به یاد می‌آورد معشوق را
در اصل منظورمان از صدای باران
صدای مکانی‌ست که باران می‌خورد به آن
باران گاهی در قلب می‌بارد
قلب هم به زبان می‌آید
و شعر می‌‌شود

 

برگردان: کارگاه ترجمه‌ی کالج

yagmur sesi

 
Oya Özpoyraz

 

….Var mıdır yağmurun sesi
…Bence yok
Buluttan inen yağmur damlaları sessiz sedasız
…Kendini yerçekiminin kollarına bırakı
…Ve toprağa düşer
,Toprak sevinç naraları atmaya başlar
,Çıkan ses, toprağın özleminin sesidir
,Bazen bir dala
,Bir ağaca
Ya da bir yaprağa düşer
,Ve ses, umudun sesidir
..Yağmurun sesi değil
,Kimi zaman kiremit
Ya da çinko bir dama düşer
Bir melodiye dönüşür
Ve ses, yağmurun değil
… …Yağmurun değdiği yerlerin sesidi
,Yağmur
,Cama değer aşkı
,Toprağa düşer umudu
,Dama düştüğünde ise
,Bazen hüznü
,Bazen korkuyu
…Bazen de sevgiyi anımsatır
Yağmurun sesi dediğimiz aslında
… .Değdiği yerin sesidir
Ve Yağmur bazen gönüle düşer
Gönül dile gelir
ŞİİR olur