شعرنوگرافی-علی عبدالرضایی و امیرحسین جاویدمهر

شعرنوگرافی
شعر: علی عبدالرضایی
نقاشی: امیرحسین جاویدمهر
صفحه آرایی و نگارش حروف: حمید جاویدمهر، لیلا فخر، فرزانه جاویدمهر
سال انتشار: ۱۳۹۶

دانلود کتاب شعرنوگرافی اثر علی عبدالرضایی و امیر حسین جاویدمهر