سر به هوا-علی عبدالرضایی

آن‌که می‌پرد
دیگر آرام نمی‌گيرد
یکی یکی
آدم‌هایش را
جا می‌گذارد
این‌که من مانده‌ام یا تو
واقعن نمی‌دانم
فقط می‌دانم
سر به هواییِ تو
سوار هواپيمایی شد
که بعيد می‌دانم
باز بنشيند

علی عبدالرضایی
مجموعه شعر اروتیکا