زبان می‌گوید_امیر اُر

زبان می‌گوید
که لکه‌دار شده است
چون پیش از زبان               زبانی‌ست
از آن سمت علامتی روی آن نقش بسته
زبان می‌گوید
گوش کن
تو گوش کرده‌ای
این طنین توست
سکوت را آغوش
و سعی کن ساکت بمانی
کلمات را لمس کن
سعی کن حرفی بزنی
زخمی‌ست                ورای زبان
و از آن‌جاست
که جاری می‌شود جهان
هست
نیست
هست و نیست
زبان می‌گوید            من
زبان می‌گوید بگذار تو را بگویم
یا که لمست کنم
بگذار بگویم آنچه تو گفته‌ای

 

برگردان: کارگاه ترجمه کالج

“Language says”

A poem by Amir Or

 

Language says: Before language
there stands a language. Language is tainted,
traces from over there.
Language says: Listen now.
You listen. There has been an echo.
Take silence and try to be silent.
Take words and try to speak.
Beyond language, language is a wound
from which the world flows and flows.
Language says: Is, Is not, Is,
Is not. Language says: I.
Language says: Let’s speak you,
let’s touch you, let’s say
you have said.