دنیای تنگ_عزیز نسین

قلب‌م جا نمی‌شود در تن
تن‌م در اتاق
اتاق‌م در خانه‌
خانه‌ام در دنیا
و دنیام جا نمی‌شود در جهان
منفجر خواهم شد
سکوت‌ کرده‌ام از درد
و سکوت‌م جا نمی‌شود در آسمان‌
چگونه بفهمانم به آدمی      این‌‌همه درد را
دل‌‌م تنگ‌ست برای عشق‌‌م
برای فکرم     مغزم
شقیقه‌هایم متلاشی شده‌اند
می‌دانم
دیگر می‌دانم
که نمی‌توانم بفهمانم

 

برگردان: بابالویان

Dar Dünya

Aziz Nesin

 

Yüreğim gövdeme sığmıyor
Gövdem odama
Odam evime sığmıyor
Evim dünyaya
Dünyam evrene sığmıyor
Patlayacağım
Acımın acısından susmuşum
Ki suskunluğum göklere sığmıyor
Böyle bir acıyı kimlere nasıl anlatacağım
Gönül dar geliyor sevgime
Kafam beynime
Ah şakaklarım
Çatlayacağım
Anladım artık anladım
Kimselere anlatamayacağım