درد_فاطمه فیضی

از من گریزان نباش
شبیه ریگ‌هایی که باد پراکنده می‌کند
من به عریانی
دیوار که کاه‌گل‌هایش را باران شسته‌ست
در مقابلت هستم
لطفاً از من‌ گریزان نباش
این دردهای مورچه‌ای‌ست
که برای رسیدن به جفتش
بال می‌کشد
بگذار برای رسیدن به تو
آخرین سرنوشت مورچه‌ها باشم
برای رسیدن به تو
عاشق شدن کافی نیست
باید درد ‌کشید
بگذار برایت بگویم
این دردهای
زنی شبیه من نیست
این دردهای کسی‌ست
که تو را دوست دارد