دبستان تازه‌ی استمرارطلبان_علی عبدالرضایی

بلاهت فقط مادرسیّد نیست، لعنتی همه‌جا هست و درست وقتی که فکر می‌کنی دیگر نیست، هستِ خودش را مثل پتک بر سرت فرود می‌آرد! و خنده‌دارتر وقتی‌ست که ترسوها تن‌پوشی از شجاعت تن‌شان می‌کنند تا بلاهت و بی‌سوادی‌شان با لبخندی ملیح، ملعبه‌ی تکنیکی انگلیسی شود و کمک کند تا هوش را به اکران بگذارند! اپورتونیسم بلایی فقط سیاسی نیست که نازل شده بلکه بر گوشه گوشه‌ی زندگی ایرانی‌ها سیطره دارد! باید در انگلیس زندگی کنی، با انگلیسی‌ها باید زندگی کنی تا درکی از تکنیک مردم‌فریبی داشته باشی و ببینی چگونه در چشم به‌هم زدنی شب را جای روز قالب می‌کنند یا چطور در آنی شب و روز توامان‌ند! رسانه انگلیسی‌ست اما فقط یک رسانه انگلیسی‌ترین‌ست که خوب می‌داند کی و چگونه، چطور رفتار بزند! دقیقن در روزی که قیام فرودستان در مشهد کلید خورد، استمرارطلب‌ها در رسانه‌ها دست به کار شدند و آتش‌بار فکری خود را فعال کردند تا با استفاده از کثیف‌ترین تکنیک ترس‌افزایی، بر نگرانی طبقه‌ی متوسط بیفزایند و مانع شوند آنان نیز در خیابان به فرودستان بپیوندند.
استمرار‌طلب‌ها کاری با طبقه‌ی فرودست ندارند اما کارها دارند با‌ طبقه‌ی متوسط که اکثریت جمعیت شهری با آن‌هاست. استمرارطلب‌ها می‌دانستند اگر طبقه‌ی متوسط نیز با فرودستان همراهی کند دیگر مهار تظاهرات خیابانی ممکن نخواهد بود، پس دست گذاشتند روی نقطه‌ی سرطانی طیف متوسط‌ که چیزی جز ترس از دست دادن همین زندگی بخورنمیر‌ نیست، پس با کارگردانی این انگلیسی‌ترین رسانه، بسیج شدند و فردای ایران را چنان سوریه دیدند که اهالی طبقه‌ی متوسط تا بیاید پی به حیله‌ی ترس‌افزایی ببرد، قیام سرکوب شد! از آن طرف هم نیروی نظامی جای این‌که از اموال عمومی حفاظت کند به تخریب‌شان پرداخت و طبقه‌ی ترسوی متوسط که مدام نگران‌ست، از دو سو دچار هراس شد و ایران را به عینه سوریه دید! طی آن ده روز، یک رسانه و تنها یک رسانه مرکز فرماندهی استمرارطلب‌ها بود، رسانه‌ای که طی قیام فرودستان دستش برای مردم رو شد و حالا دارد با تکنیکی پوپولیستی اما کاملن تیزهوشانه باز جذب مخاطب می‌کند. به استمرارطلب‌ها پیشنهاد می‌کنم حالا بعد از قیام فرودستان، مدام این رسانه را ببینند و یاد بگیرند، چگونه باید آبِ رفته را به جوی برگرداند.