جهان_مصطفی صمدی

«جهان»

جهان می‌تواند نابرابرى کند
غُصه‌ای را به سومالی گره بزند
موشکی را به فلسطین
می‌تواند
زیر جهنم مرگیِ برمه دستخط بگذارد
بگذارد شویى در بُرج العرب
یا فنجانى چای سبز
روى میز میلیونرى در دل اقیانوس
جهان مانکنی‌ست در شانزه لیزه
گُرگی‌ست در وال استریت
زنی‌ست در کابل
که روسری‌اش در باد می‌سوزد
جهان می‌تواند نابرابرى کند
می‌تواند جهان
تو هم می‌توانی
می‌توانى به جان جهان
جهانِ این شعر بیفتى
که فُرم خوبی ندارد

«WORLD»

The world can make it uneven
Tie sorrow to Somalia
Missiles to Palestine
The world can
Underline the deadly hell in Myanmar
Put on a show at Burge Al Arab
Or put a cup of green tea
On the coffee table of a millionaire in the middle of the ocean
The world is a mannequin on the Champs Elysee
A wolf on Wall Street
A woman in Kabul
Whose scarf is burning in the wind
The world can make it uneven
The world can
And you can too
You can get at the throat of the world
The world of this poem
That hasn’t a good form

منبع: صفحه‌ی مصطفی صمدی در وبسایت جهانی شعر