تتو_مردخای گلدمن

کنار من در اتوبوس
مردی نشسته خوش‌اندام
حرفی ژاپنی
تتو شده بر گردن‌ش
مغزم می‌گوید:
چرا تو هم تتو نمی‌کنی؟
اژدهایی      مرغی دریایی       یا تک‌شاخی
ظاهری جوان و سکسی به‌تو می‌دهد
هر چند کمی دیر شده است
و شاید تتو کرده‌ای قبلن
ادامه می‌دهد مغزم
تتویی مخفی
که می‌بیند اما دیده نمی‌شود
و عادی بوده زمانی در خانواده‌ات
ردیفی از ارقام آبی
شماره‌ای در مسیر نابودی
در این صبح تابستان تو در مسیر نابودی هستی
با احتساب سن و حالت ذهنی‌ت
و فکری صلح‌طلبانه می‌آید
این شماره موبایل عاشقی‌ست
گم شده در فاصله ای دور
بر شانه‌ام حک شده
بر بازوم
بر لوحِ قلب‌م

 

برگردان: کارگاه ترجمه کالج

 

Mordecai Goldman
Tattoo

 

On the bus across from me
sits a handsome dude
a Japanese letter tattooed on his neck
Why don’t you get a tattoo as well
says my brain
a dragon or a seagull or a unicorn
will endow you with a sexy youthful look
even though it is rather la
And perhaps you’re tattooed already
my brain continues
a secret tattoo
that sees but is not seen
which at one time was commonplace in your family
a row of blue digits
a number on the extermination line
For on this summer morning you are on the extermination line
considering your age
your state of mind
—And a conciliatory thought comes
,it is the cell phone number of a lover
,long lost in the distance
carved on my shoulder, on my arm, on the tablet of my heart