بردباری_کِی ریان

«بردباری»

وسیع‌تر است صبر
از هرآنچه تصور می‌شد
به شکل جریانی از رودخانه‌ها
‎ و رشته کوه‌های دوردست،
‌ و آن همه کار دشوار
‎ که به شادیِ ساده‌ی بومی‌ها
‎در پیراهن‌های محلی‌شان ختم می‌شد
‎ آنها که بو برده بودند
انتظار، ابدی‌ست
و محصول در خودش نهفته‌است
‎ ‌‌‌‌یا الماسی‌ست
که خلوص و سختی‌اش
دچارِ سرشاریِ زمان می‌شود
«Patience»
Kay Ryan
Patience is wider
,than one once envisioned
with ribbons of rivers
and distant ranges
and tasks undertaken
and finished with modest
relish by natives
.in their native dress
Who would have
guessed it possible
that waiting is
sustainable— a place
.with its own harvests
Or that in time’s
fullness the diamonds
of patience couldn’t be
distinguished from
the genuine in
.brilliance or hardness

‎ترجمه شده توسط گروه کالج