این گربه‌ی عزیز_علی عبدالرضایی

مجموعه شعر این گربه‌ی عزیز
شاعر: علی عبدالرضایی
طرح جلد: عباس صادقی
حروف‌چین: نوید استاک
صفحه‌آرا: فاطمه قهرمانی
چاپ اول: ۱۳۷۷
چاپ سوم: ۱۳۹۶
کلیه حقوق این اثر برای نویسنده و نشر کالج شعر محفوظ است.

دانلود کتاب این گربه‌ی عزیز