اروتیکا-علی عبدالرضایی

مجموعه شعر اروتیکا
علی عبدالرضایی
طرح جلد: امیرحسین جاویدمهر
صفحه آرا: فاطمه قهرمانی
سال انتشار: 1395
چاپ اول
کلیه حقوق این اثر برای نویسنده و نشر کالج شعر محفوظ است.

دانلود کتاب اروتیکا